Wednesday, May 02, 2012

Hadith Rejab Bulan Allah, Sya’ban Bulan Nabi ?

Posted by Tengku Ibrahim on 11:24:00 PM

Bismillahirrahmanirrahim..,pada penulisan kali ini i'allah saya ingin berkongsi dengan para pembaca sekalian mengenai satu hadith yang biasa kita sebut-sebutkan iaitu “Rejab bulan Allah, Sya`aban bulanku dan Ramadhan bulan umatku”. Saya akan menukilkan beberapa pandangan.

Pandangan Pertama : Dr Mohd Asri Zainul Abidin

Ini adalah hadith palsu yang direka oleh Ibn Jahdam. (lihat: Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Manar al-Munif fi al-Sahih wa al-Dha`if, m.s. 95, Syria: Maktab al-Matbu`at al-Islamiyyah)

Nama penuhnya Ibn Jahdam ialah `Ali bin `Abdillah bin Jahdam al-Zahid. Beliau meninggal pada tahun 414H. Beliau adalah seorang guru sufi di Mekah. Dia juga dituduh membuat hadith palsu mengenai solat Raghaib (iaitu solat pada jumaat pertama bulan Rejab). (lihat: al-Imam al-Zahabi, Mizan al-`Itidal fi Naqd al-Rijal,. 5, m.s. 173,Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah).

Sebab itulah al-Imam Ibn al-Salah (meninggal 643H) menyebut: Ada beberapa golongan yang membuat hadith palsu, yang paling bahaya ialah puak yang menyandarkan diri mereka kepada zuhud (golongan sufi). Mereka ini membuat hadith palsu dengan dakwaan untuk mendapatkan pahala. Maka orang ramai pun menerima pendustaan mereka atas thiqah (kepercayaan) dan kecenderungan kepada mereka. Kemudian bangkitlah tokoh-tokoh hadith mendedahkan keburukan mereka ini dan menghapuskannya. AlhamdulilLah. (Ibn al-Salah, `Ulum al-Hadith, m.s. 99, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’asir)

Golongan penceramah, imam, khatib, dan media massa hendaklah berhati-hati agar tidak menjadi agen penyebaran hadith-hadith palsu mengenai amalan-amalan yang dikatakan disunatkan pada bulan-bulan tersebut. Kata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (wafat 751H): Hadith-hadith mengenai solat Raghaib pada jumaat pertama bulan Rejab kesemuanya itu adalah palsu dan dusta ke atas Rasulullah s.a.w. Begitu juga semua hadith mengenai puasa bulan Rejab dan solat pada malam-malam tertentu adalah dusta ke atas Nabi s.a.w. Demikian juga hadith-hadith mengenai solat pada malam Nisfu Sya`aban (kesemuanya adalah palsu). Solat-solat ini direka selepas empat ratus tahun munculnya Islam (Ibn al-Qayyim, al-Manar al-Munif, m.s. 95-98).


Pandangan Kedua :
[http://islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=37875]

السؤال
(قال رسول الله صلي الله علية وسلم ( رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي صدق رسول الله صلى الله علية وسلم. هل هذا الحديث صحيح؟

لإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحديث الذي سألت عنه ضعفه أهل الحديث: الألباني في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الجامع، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 37405.
والله أعلم.

Pandangan Ketiga : Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Keterangan:HADITS INI “ MAUDHU’ (Palsu)
KataSyaikh ash-Shaghani (wafat th. 650 H): “Hadits ini maudhu’.” [LihatMaudhu’atush Shaghani (I/61, no. 129)]

Haditstersebut mempunyai matan yangpanjang, lanjutan hadits itu ada lafazh:

“Artinya: Janganlah kalian lalai dari (beribadah)pada malam Jum’at pertama di bulan Rajab, karena malam itu Malaikat menamakannyaRaghaaib...”

Keterangan:HADITS INI MAUDHU’ (Palsu)

KataIbnul Qayyim (wafat th. 751 H): “Hadits ini diriwayatkan oleh ‘Abdur Rahman binMandah dari Ibnu Jahdham, telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Muhammad binSa’id al-Bashry, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin ‘Abdullahas-Shan’any, dari Humaid Ath-Thawil dari Anas, secara marfu’. [Al-Manaarul Muniif fish Shahih wadh Dha’if (no. 168-169)]

KataIbnul Jauzi (wafat th. 597 H): “Hadits ini palsu dan yang tertuduhmemalsukannya adalah Ibnu Jahdham, mereka menuduh sebagai pendusta. Aku telahmendengar Syaikhku Abdul Wahhab al-Hafizh berkata: “Rawi-rawi hadits tersebutadalah rawi-rawi yang majhul (tidakdikenal), aku sudah periksa semua kitab, tetapi aku tidak dapati biografi hidupmereka.” [Al-Maudhu’at (II/125), oleh Ibnul Jauzy]

Imamadz-Dzahaby berkata: “ ’Ali bin ‘Abdullah bin Jahdham az-Zahudi, Abul HasanSyaikhush Shuufiyyah pengarang kitab Bahjatul Asraar dituduh memalsukanhadits.”

Katapara ulama lainnya: “Dia dituduh membuat hadits palsu tentang shalatar-Raghaa'ib.” [Periksa: Mizaanul I’tidal (III/142-143, no. 5879)]

[Disalin dari kitabAr-Rasaail Jilid-1, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit PustakaAbdullah, Cetakan Pertama Ramadhan 1425H/Oktober 2004M]
0 comments:

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Search Site